Blog

Huwelijksviering

Gefeliciteerd!

Jullie hebben het voornemen om te gaan trouwen en jullie weg samen te vervolgen. In Nederland trouwen mensen ‘voor de wet’. Dat wil zeggen dat de huwelijkssluiting plaatsvindt op het stadhuis of een andere door de overheid erkende locatie. Daar krijgen jullie te horen welke rechten en plichten zijn vastgelegd die aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Over liefde en trouw zwijgt de wet. Over motieven die mensen bewegen tot een huwelijk spreekt de overheid zich niet uit. In de kerk bekijken we het huwelijk vanuit een andere invalshoek: het is een verbond van liefde en trouw.

 

Als jullie kiezen voor de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijkstrouw, kunnen jullie contact opnemen met de predikant. Doorgaans worden er 2 tot 3 avonden besteed aan het kennismaken en het invullen van de kerkdienst. Jullie eigen inbreng is daarin heel belangrijk.

 

Jullie worden uitgenodigd om zelf te zoeken naar liederen, een Bijbeltekst en eventuele andere teksten, die uitdrukken wat dat voor jullie betekent. Ter voorbereiding vraag ik jullie ook om in een brief aan elkaar te verwoorden wat die ander voor jou betekent, wat jullie huwelijk voor jou betekent en waarom God daarin een rol mag spelen. Deze brief wordt gebruikt als ondersteuning voor de viering.

 

zegen

In de kerk bevestigen jullie je trouw aan elkaar. Ook daar geven jullie antwoord op de huwelijksvragen of spreken jullie je eigen huwelijksbelofte uit. Daarnaast wordt de zegen van God gevraagd. Dát is het kernmoment van de trouwviering in de kerk.

 

Kenmerkend voor een zegen is de wisselwerking: God zegent mensen en omgekeerd zegenen mensen God en zijn zij elkaar tot zegen. Die dubbelheid ligt ook ten grondslag aan een trouwdienst: het bruidspaar en allen die in hun geluk delen komen voor Gods aangezicht samen om de zegen te vieren, die hen ten deel is gevallen. De partners ervaren elkaar als een geschenk uit de hemel en zij geven elkaar te kennen dat zij elkaar tot zegen willen zijn. Zij zegenen God om zijn goedheid en vragen zijn zegen over hun weg samen. Zo is de zegen een bemoediging om er samen het beste van te maken, om elkaar vast te houden in lief en leed. De zegen is te duiden als Gods nabijheid in goede en kwade dagen.

 

Voor wie?

Leden van Protestantse gemeente de Open Hof kunnen te alle tijde een beroep op mij doen. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

Tenminste een van de betrokkenen is lid van de Open Hof.

Niet-gemeenteleden kunnen ook een beroep op mij doen. We maken samen afspraken over de invulling van jullie viering en de voorbereidingen.

 

kosten

De kosten voor gemeenteleden van de Open Hof bedragen 550, -, minus het gemiddelde van de betaalde Vrijwillige Bijdrage over de laatste drie jaar. In deze prijs is inbegrepen: de kerkzaal, de Wijnstok, de koster, de organist en de predikant.

 

Het tarief voor niet gemeenteleden is 350,--. Daarin zijn de voorbereidende gesprekken, de voorbereiding van de dienst en de kerkdienst zelf inbegrepen. Eventuele reiskosten worden apart verrekend.